0802492Special Problems in Animal Production Technology 1
ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล นำเสนอโครงร่างงานวิจัย และทำการทดลองเบื้องต้นในสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์


(Search and data collection ; selected topics of current interest ; present for proposal and experiment retated to animal production technology.)