0506321Basic Educational Curriculum
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิเคราะห์ หลักการ จุดหมาย โครงสร้าง การดำเนินงาน การวัดผลประเมินผล ศึกษาเนื้อหารายวิชา เอกสารประกอบหลักสูตร ฝึกจัดแผนการเรียน ประยุกต์หลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน แนวโน้ม
หลักสูตรระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

Analyses of principles, goals, struture, curriculum design and building, management of learning time-frame, learning substance and standardts, learning management, learning outcome measurement and assessment, application of
curriculum, current basic education management, trends of elementary and secondary curriculum.