0005047Sword and Pole Fighting 2
กระบี่กระบอง 2
สังกัดไม่ระบุ, -
หน่วยกิต1 (1-1-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0005014

Course Description
การเพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะเพิ่มขึ้นจากกระบี่กระบอง 1 การแข่งขัน การตัดสินและกรรมการ


Enrichment of experience and expertise in various techniques previously acquired in Sword and Pole Fighting 1; competition, refereeing and referees.