0503270Introduction to Educational Technology and Computing
เทคโนโลยีการศึกษาและการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
องค์ประกอบพื้นฐานของเทคโนโลยีการสอนมโนทัศน์เกี่ยวกับ เทคโนโลยีการสอน การใช้สื่อและการใช้คอมพิวเตอร์ในการสนับสนุนการเรียนการสอน กระบวนการออกแบบ การนำเสนอเทคโนโลยีกายภาพ คอมพิวเตอร์ และกระบวนการการใช้สื่ออื่นๆ


The basic components of instructional technology, the basic instructional technology concepts, media utilization, and the use of computers in support of teaching and learning,
the process of designing and delivering instruction as well as the physical technologies, computers and other media, used in the process.