0501401School Administration and Management
การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาการบริหารการศึกษา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน ภารกิจของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษา แนวการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ปัจจัยและหรือองค์ประกอบที่ส่งผลทำให้การบริหารจัดการ
ในสถานศึกษาประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

Basic knowledge related to principles, theories, and concepts of administration, management, and work operation of educational institution, educational standard, guidelines of educational management in educational institutions,
factors and/or aspects effected to administration and management in educationl institutions met the achievement successfully and effectively.