0104454The Making of Modern Russia
ประวัติความเป็นมาของรุสเซียปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิวัฒนาการของรุสเซียทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตั้งแต่สมัยติดต่อกับตะวันตก ในสมัยพระเจ้าปิเตอร์มหาราชจนถึงการปฏิวัติรุสเซียในปี ค.ศ.1917 การสถาปนาสหภาพโซเวียตรุสเซียจนถึงปัจจุบัน