0203303Evolution
วิวัฒนาการ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0203120 หรือ
0203120

Course Description
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ปัจจัยที่ก่อให้เกิดวิวัฒนาการ การผันแปรและการคัดเลือกโดยธรรมชาติ การสูญหายและการเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่


Evolution of organisms. Factors affecting evolution. Variation and natural selection. Extinction and speciation.