0105314Business English 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศัพท์และสำนวนที่ใช้อยู่ในวงการธุรกิจ โดยฝึกอ่านข้อความที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ


Vocabulary and idioms used in business communication; practice in reading passages and articles relating to business.