0041019Myanmar for Communication
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป, สำนักศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์และการใช้ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้วัฒนธรรม และประเพณีที่เกี่ยวข้อง


Myanmar vocabulary and language use in daily-life communication; learning of culture and relevant traditions