0103203The Economy of Thailand
เศรษฐกิจประเทศไทย
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เป็นการศึกษาถึงกิจกรรมของการผลิตที่สำคัญของประเทศไทย โดยอธิบายถึงหน้าที่ของที่ดิน แรงงาน ทุน และองค์การผลิต ภาวะในการผลิตสมัยใหม่ ความสำคัญจุดเริ่มแรกและการใช้เงิน การพัฒนาและโครงสร้างของระบบการธนาคารของประเทศไทยการค้าระหว่างประเทศไทยกับการส่งเสริมความ
ต้องการอื่น ๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย