0031003English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป, สำนักศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและการทำความเข้าใจในศาสตร์เฉพาะด้าน


Skills in using English for academic communication and comprehension in a specific field of study