0002012International Quality Assurance System
ระบบประกันคุณภาพสากล
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะวิทย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระบบมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น ISO 9000 ISO 14000 และระบบอื่นๆ ที่มีใช้ในการประกันคุณภาพทั้งในแง่ของการบริหารจัดการและการผลิตผลิตภัณฑ์


International assurance system such as ISO 9000, ISO 14000 and others systems of quality assurance in the management and production.