0026048Yoga For Healthcare
โยคะเพื่อสุขภาพ
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป, สำนักศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต1 (1-1-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักวิธีการ และทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับท่าต่างๆ ที่ควรทราบเพื่อพัฒนาสุขภาพ รวมทั้ง การสร้างโปรแกรมท่าการฝึกที่ถูกต้องเหมาะสม


Principles of Yoga, basic training in Yoga movements for good health, and setting up programs for suitable training of Yoga movements