0026010Overseas Experience
ประสบการณ์ต่างประเทศ
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป, สำนักศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต4 (2-4-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ฝึกประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติศาสตร์ ตลอดจนประชาชนของประเทศนั้นๆ


Experience training in an oversea university, learning the language, culture, tradition, history and people of the visited country