0506704Analysis of Local Intellect for Education
การวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษา
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่นด้านความเชื่อ ลัทธินิยม จารีตประเพณี แบบแผนการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและชุมชนได้อย่างเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอก