0023010World Business
ธุรกิจการค้าโลก
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป, สำนักศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสำคัญของธุรกิจระหว่างประเทศ เขตการค้าและเขตเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก ปัจจัย แห่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ที่มีผลต่อ
การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ แนวโน้มและทิศทางการขยายตัวของธุรกิจระหว่างประเทศในสังคมปัจจุบัน

Significance of international business, international trade and economic areas, factors for success in international business, geographic and cultural differences affecting
international business, trends and directions of international business expansion in present society