0504402Classroom Action Research
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและแนวคิดเบื้องต้นของการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการวิจัยในชั้นเรียน วิเคราะห์สภาพปัญหาและวางแผนการวิจัยในชั้นเรียน รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล การเรียน
รายงานการวิจัย

Principle and introduction to research, action research and classroom research, reconnaissance and planning for classroom action research, research design, techniques for monitoring and interpretion in classroom action research,
research reporting.