0204446Microprocessor
ไมโครโปรเซสเซอร์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอรื ภาษาแอสเซมบลี ภาษาเครื่อง ชุดคำสั่ง ฮาร์ดแวร์ของระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ซีพียู เอแอลยู หน่วยความจำ หน่วยรับข้อมูลเข้าและส่งข้อมูลออก อินเตอร์รัพต์ ดีเอ็มเอ


Microprocessor architectures; assembly language; machine language; instruction sets; hardware of microprocessor systems; CPU; ALU; memory; input and output units; interrupt; DMA