0203471Hormone and Pheromone of Silkworm and Application
ฮอร์โมนและฟีโรโมนในหนอนไหมและการประยุกต์ใช้
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ขบวนการผลิตฮอร์โมนและบทบาทหน้าที่ของฮอร์โมน การสังเคราะห์ฮอร์โมนจากหนอนไหม การประยุกต์ใช้ของฮอร์โมนในอุตสาหกรรมไหม ความสำคัญของฟีโรโมน หน้าที่ของฟีโรโมน การสื่อสารในหนอนไหมด้วยฟีโรโมน


The procedure and function of hormone production. Analoque of hormone from silkworm and apply to use for sericultural industrial. Importance of pheromone and the function. The communication of silkworm by using pheromone.