0203466Zoogeography
สัตวภูมิศาสตร์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ของสัตว์บนพื้นดิน ในน้ำจืด และน้ำทะเล ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแพร่กระจาย การเกิดทวีป วิวัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างการแพร่กระจายของสัตว์กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เน้นสัตว์ในเมืองไทย มีปฎิบัติการ
และทัศนศึกษา

Geographical distribution of the terrestrial, fresh water and marine animals, factors limiting distribution of animals, origin of continents, evolution of animals and relationship between their distribution and environmental factors in
Thailand, laboratory and field trip.