0203447Conservation Genetics
พันธุศาสตร์เชิงอนุรักษ์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พันธุศาสตร์ประชากรชั้นสูงของสิ่งมีชีวิต การจัดจำแนกหมวดหมู่ตามสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ การติดตามศึกษาสิ่งมีชีวิตในภาคสนามในด้านวงชีวิต และลักษณะทางพันธุกรรมตามธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการในสิ่งมีชีวิตที่กำลัง
จะสูญพันธ์

Advanced population genetics of living organisms, classification by evolutionary relationship, field study of living organisms about the cycle genetic characteristics in nature.