0203442Population Genetics
พันธุศาสตร์ประชากร
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0203241 หรือ
0203341 หรือ
0203341 หรือ
0203341

Course Description
ความถี่และการกระจายยีนในประชากร ชนิดของการผสมพันธุ์ และปัจจัยที่มีผลต่อความถี่ของยีนตลอดจนศึกษาวิวัฒนาการทางชีวภาพของมนุษย์


Gene frequency and distribution in population, mating types, factors that influence the change of gene frequency and evolution.