0203427Ethnozoology
สัตว์ท้องถิ่น
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พันธุ์สัตว์ต่างๆ ในท้องถิ่น ชนิดและการกระจาย การจัดจำแนก ประโยชน์ ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดักจับสัตว์ท้องถิ่น ตลอดจนความเชื่อในทางพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ท้องถิ่น การอนุรักษ์ การจัดทำฐานข้อมูลของสัตว์ท้องถิ่น


Strains, species and distribution of local animals, classification, usage, animal-recapturing using the native knowledge, throughout the belief of the traditional ceremony related to these animals, conservation and database management of
them.