0203402Scanning Electron Microscopy
กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนชนิดส่องกราด
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เทคนิคและวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนชนิดส่องกราด


Technique and method of using scanning electron microscopy.