0203365Forest Ecology
นิเวศวิทยาป่าไม้
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โครงสร้างของป่า ชนิดของป่า ภูมิอากาศแวดล้อมของป่า ตามสภาพฤดูกาลซึ่งเกี่ยวข้องกับพืชและสัตว์ การกระจายตัวและการสถาปนาของเมล็ดพืช การงอก การเจริญ การอนุรักษ์ ความสัมพันธ์ของสัตว์และพืชและชนิดของป่าไม้ การศึกษาภาคปฏิบัติ
มีการศึกษาภาคสนามและมีการทำโครงการศึกษา

Forest structure, types of forest, environmental forest in seasonal cycles relating with animals, seed dispersal and establishment, growth of seeding and development, plant and animals relationship. Field trip and selected topic will be
required.