0203348Animal Cell Growth
การเจริญเติบโตของเซลล์สัตว์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0203120 หรือ
0203120 หรือ
0203120

Course Description
กระบวนการต่างๆ ในการเจริญเติบโตของเซลล์สัตว์ รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของเซลล์สัตว์ กลไกที่ควบคุมหรือเกี่ยวข้องกับอัตราการเจริญเติบโตของเซลล์สัตว์ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม และการตอบสนองของสัตว์ในรูปแบบ
ต่างๆ รวมทั้งความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการเจริญเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเซลล์สัตว์

Development process of animal cells including factors related to them, regulation mechanisms or related to the rate of development of animal cells, influence of environment and animal response in different patterns and novel knowledge
related to differentiation properties of animal cells.