0203317Green House and Nursery Management
การจัดการเรือนกระจก และเรือนเพาะชำ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การจัดการเรือนกระจก และเรือนเพาะชำเบื้องต้น รวมทั้งปัจจัยทางสภาวะแวดล้อม การสุขาภิบาล และการควบคุมศัตรูพืช


Fundamental management of greenhouse and nursery including environmental factors, sanitation and pest control.