0203302Biostatistics
ชีวสถิติ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
มโนมติพื้นฐานของสถิติ สถิติพรรณนา วิธีเก็บข้อมูลทางชีววิทยา การแจกแจงค่าสถิติ การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน แบบการทดลองและสถิติสำหรับการวิเคราะห์ การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติทดสอบ
สหสัมพันธ์อย่างง่าย การถดถอยอย่างง่าย สถิตินันพาราเมตริก และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

Introduction to statistics. Descriptive statistics. Biological sampling method. Distribution. Sampling technique. Estimation and hypothesis testing. Experimental design. Assumption. Simple correlation. Simple linear regression.
Non parametric statistics and analysis data with statistic package.