0002007Biodiversity
ความหลากหลายทางชีวภาพ
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป, สำนักศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ความเชื่อมโยงระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพ กับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ ในระดับท้องถิ่นและระดับโลก การใช้ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน


Meaning and significance of biodiversity, relationship between biodiversity and cultural diversity, local and global biodiversities, biodiversities, biodiversity and sustainability.