0196433Pocket Book Production
การผลิตสื่อหนังสือเล่ม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การจัดตั้งองค์กรเพื่อการผลิตหนังสือเล่ม เทคนิคและขั้นตอนต่าง ๆ ในการผลิตสื่อหนังสือเล่มวิเคราะห์และประเมินผลการผลิต


Organizational establishment for pocket book production work; techniques and procedure of pocket book production; production analysis and evaluation.