0196312Journalistic Analysis and Criticizing
การวิเคราะห์และวิจารณ์งานด้านวารสารศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิวัฒนาการของงานด้านวารสารศาสตร์ วิธีวิเคราะห์และหลักการวิจารณ์ แนวการวิเคราะห์วิจารณ์สื่อวารสารศาสตร์ ฝึกวิเคราะห์และเปรียบเทียบงานในสื่อสิ่งพิมพ์แต่ละประเภท


Evolution of Journalistic works. Analytical methods and criticizing principles for journalistic analysis and criticizing; Lecture and classroom critique discussions and comparisons of writing types and structures.