0502101Psychology in the Classroom
จิตวิทยาในชั้นเรียน
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เรียนในสถานการณ์การเรียนการสอนปัจจุบันองค์ประกอบด้านพุทธิปัญญา และด้านจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ ในการเรียนการสอนการพัฒนาความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์
แรงจูงใจในชั้นเรียนและการจัดการชั้นเรียน

Analysis of learners' behavior in current learning-teaching situation, cognitive and psychosocial factors influencing learning processes, developing cognitive abilities and emotional intelligence, motivation in classroom and
classroom management.