0186154Korean for Secretary
ภาษาเกาหลีสำหรับงานเลขานุการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวน ข้อความที่ใช้ในสำนักงานและการติดต่องาน คำศัพท์ สำนวน สำหรับงานเลขานุการ


Vocabularies, expressions and texts used in the office and in business contact, and expressions concerned with secretarial work