0404101Group Dynamics and Teamwork
พลวัตรกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนและสุขภาพจิต
หน่วยกิต2 (1-2-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะของกลุ่ม พลวัตรกลุ่ม กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นทีม หน้าที่ของสมาชิกในทีม หลักการประสานงาน การบริหารเป็นทีม ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์พลวัตรกลุ่มและการใช้พลวัตรกลุ่มเพื่อส่งเสริมการทำงาน


Characteristics of groups, group dynamics, group processes and teamwork, membership, principles of co-operation, team administration, factors enhancing teamwork, practice in group dynamics, analysis
and utillization of group dynamics in working enhancement.