0169410Selected Topics in Content and Digital Media Innovation
หัวข้อคัดสรรด้านคอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หัวข้อพิเศษด้านการสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัลที่กำลังเป็นที่สนใจของนิสิตเพื่อสนับสนุนความคิดด้านวิชาการและเพื่อประกอบวิชาชีพด้านการสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล


Special topic of content creation and digital media innovation in each student’ interest to support academic concepts and professions in content creation and digital media innovation