0169409Cloud Computing Services for Communication in Digital Age
บริการคลาวด์คอมพิวติงสำหรับการสื่อสารในยุคดิจิทัล
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติ ความสำคัญ คุณลักษณะ ประเภท ประโยชน์ การให้บริการข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูล การให้บริการทรัพยากร การให้บริการพื้นที่จัดเก็บ การให้บริการโปรแกรมและแอปพลิเคชัน
การให้บริการสำหรับนักพัฒนาบนระบบคลาวด์คอมพิวติง การฝึกทักษะในการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อบริหารจัดการข้อมูลบนระบบคลาวด์คอมพิวติง

Background, significance, features, types, benefits, information services, information transferring, resource services, storage services, software and application services, developer services on cloud computing system,
skill training of computer language for cloud computing system data management