0169408User Experience and User Interface Design
การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการ แนวคิด การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน แนวโน้มที่ส่งผลต่อผู้ใช้งาน การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งานที่มีผลต่อการใช้งานของผู้ใช้ การเข้าถึง การสร้างปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งาน การใช้งานได้ง่าย รูปแบบการตอบสนองต่อการใช้งาน
การรองรับการเข้าถึงได้อย่างไม่มีอุปสรรค การออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Principles, concepts, designing user experience and user interface, impact affecting users, designing user experience influent on user’s usability, accessibility, and interaction; simple usability, pattern responding usability,
accessible support without obstacle, designing application screen with computer software