0169403Internship
ฝึกประสบการณ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต6 (1-12-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ฝึกปฏิบัติงานด้านการสื่อสารมวลชนหรือสาขาที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 560 ชั่วโมง หรือ 4 เดือน โดยการนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสถานที่จริง จัดทำรายงานการฝึกงานตามลักษณะที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


Practice in mass communication or relevant fields in various departments not less than 560 hours or 4 months applying both theoretical and practical knowledge obtained in authentic fieldwork training conducting internship report
along the professional training