0169309Media and Communication Research
การวิจัยด้านการสื่อสาร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญ ประเภท ขั้นตอนการวิจัยด้านสื่อและการสื่อสาร วิทยาระเบียบวิธีวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประมวลผล การนำเสนอบทความวิจัยสำหรับงานวิชาการหรือการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากกระบวนการวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางสังคม


Meaning, significance, types, processes of media and communication research, research methodology, data collection, analyzing and processing, research article presentation in academic forum or innovative creation from research design for social benefit