0169305Editor
การบรรณาธิกรณ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการ แนวคิด หน้าที่ของบรรณาธิการ การเตรียม การคัดเลือก และตรวจแก้ต้นฉบับ เน้นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อเท็จจริงหลักจริยธรรม การใช้ภาษาในการแก้ไขงานต้นฉบับ


Principles, concepts, editorial job description: preparing, selecting, and editing original text, focusing on correcting fact along code of ethic, language usage in correcting original text