0169215Fiction Writing
การผลิตงานฟิกชั่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญ รูปแบบและประเภทของงานฟิกชั่นกระบวนสร้างสรรค์งานฟิกชั่น


Meaning, significance, styles and types of fiction writing, processes of fiction creation