0169209Media Creation for Children and Youth
การสร้างสรรค์สื่อสำหรับเด็กและเยาวชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ ประเภท กระบวนการในการออกแบบสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมเด็กและเยาวชน อิทธิพลของวรรณกรรมเด็กและเยาวชน การสร้างสรรค์สื่อสำหรับเด็กและเยาวชนเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ


Meaning, significance, components, types, processes of media designing for children and young-adult, characteristics of literature for children and young-adult, influence
on literature for children and young-adult, different styles of media creation for children and young-adult