0169107Creative Thinking and Critical Thinking
การคิดเชิงสร้างสรรค์และการคิดเชิงวิพากษ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ฝึกทักษะการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างคอนเทนต์และนวัตกรรม กระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดตั้งคำถามและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
ฝึกทักษะการวิพากษ์ตนเอง วิพากษ์สังคม และการคิดเชิงวิพากษ์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคอนเทนต์สำหรับ สื่อดิจิทัล

Creation of new ideas, skill practice in creative thinking development, creative thinking in content creation and innovation, analytical thinking process, rational inquiry and contradiction, practice in self-critical thinking skill,
social criticism, and critical thinking for content development in digital media