0169106Computer for Media Design
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อดิจิทัล
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการออกแบบสื่อดิจิทัลประเภทต่าง ๆ


Software usage in variety of digital media designing