0169105Media Literacy in Digital Age
การรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักและแนวทางการวิเคราะห์สื่อในยุคดิจิทัล ลักษณะการเป็นเจ้าของสื่อ ปัจจัยและอิทธิพลที่มีผลต่อการนำเสนอเนื้อหาของสื่อ หลักการรู้เท่าทันสื่อ ข่าวปลอม การตรวจสอบข้อเท็จจริงและวิธีการประเมินค่าความน่าเชื่อถือของสื่อ


Principles and methods of media analysis in digital age, aspect of media ownership, factors and influence on impact of media content display, principles of media literacy, fake news, fact check and assessment means of media’s reliability