0169104Introduction to Digital Technology and Multimedia
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลและมัลติมีเดีย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญ พัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม ระบบปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย โซเชียลมีเดีย เทคโนโลยีเว็บ เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติง ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ระบบเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสื่อสารประเภทต่าง ๆ ปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
พื้นฐานความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวารสารศาสตร์ข้อมูล และการสร้างภาพนามธรรมข้อมูล เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง เทคโนโลยีปัจจุบันและแนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต

Meaning, significance; development of digital technology, computer devices and accessories, operational system, network system, social media, web technology, cloud computing technology, cyber threats, technological system in connection with different
communications, basic computer software, basic knowledge in journalism data, and data visualization, virtual reality technology, updated technology, and trends of future technology