0169101Theories of Language and Communication
ทฤษฎีทางภาษาและการสื่อสาร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญ หลัก แนวคิดโครงสร้าง องค์ประกอบทางภาษาและการสื่อสาร ทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม วิเคราะห์สื่อในด้านเนื้อหาและผลกระทบของสื่อมวลชนต่อสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน


Meaning, significance, principle, structural concept, language and communicative component, theories to describe social phenomena, analysis of media through contents and impact of mass media to society in current situation