0168308Chinese Art and Culture
ศิลปวัฒนธรรมจีน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วัฒนธรรมจีนด้านความเชื่อ ศาสนา เทศกาลประเพณี วิถีชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคม


Chinese culture regarding beliefs, religions, festivals, traditions, way of life, coexistence in society