0165353Lao Wisdom
ภูมิปัญญาลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญ ประเภท และการเกิดภูมิปัญญาลาว กระบวนการคิด การดำรงอยู่ การผสมผสาน การสืบทอด และผลกระทบที่มีต่อสังคมลาว ศึกษาชีวิตและผลงานด้านภูมิปัญญาของนักปราชญ์ท้องถิ่นคนสำคัญ


Definitions, significance, types, and the origin of Lao indigenous knowledge including thinking process, existence, intermixture, inheritance, and an impact on Lao society; a study of lives and works of prominent local scholars