0165342Lao S.E.A. Write Literature
วรรณกรรมซีไรต์ลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะสร้างสรรค์ในวรรณกรรมรางวัลซีไรต์ ประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย และกวีนิพนธ์ในด้านรูปแบบ เนื้อหาคุณค่าและนัยทางสังคม


Features of S.E.A. Write literature; types of short stories, fictions, and poetry in terms of forms, contents, values and social implication